• Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby

 • Hidden
 • Hidden

 • Súhlasím, aby mi prevádzkovateľ/spoločnosť:

  Obchodné meno: MB Panónska, s. r. o.
  Sídlo: Panónska cesta 3578/31, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
  IČO: 52 567 869
  Zapísaná v:

  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 139819/B
  (ďalej len „MB Panónska“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „my“)

  Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa:

  Ing. Soňa Diňová,
  [email protected],
  +421 2 68 294 156,  
  +4219 15 115 215


 • Hidden
  zasielala emailom a/alebo poštou informácie o svojich tovaroch a službách, špeciálnych cenách tovarov a služieb/ zľavách a novinkách (ďalej len „newsletter“) a za týmto účelom spracúvala moje osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mail, poštová adresa;
 • Hidden
  zasielala emailom a/alebo poštou pozvánky na podujatia, na ktorých bude prezentovať svoju spoločnosť, tovar, či svoje služby a za týmto účelom spracúvala moje osobné údaje: titul, meno, priezvisko, e-mail, poštová adresa;
 • Hidden
  aby ma emailom a/alebo telefonicky kontaktovala v súvislosti s vykonávaním prieskumu spokojnosti zákazníkov so zakúpeným tovarom a využívanými službami MB Panónska a za týmto účelom spracúvala moje osobné údaje: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, email.
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 • Som si vedomý (á), že:

  • v zmysle príslušných právnych predpisov môžem súhlas samostatne platne udeliť len ak som dovŕšil (a) vek 16 rokov;
  • poskytnutie osobných údajov / udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné; odmietnutie poskytnutia údajov/ súhlasu nebude mať na mňa žiadne nepriaznivé následky;
  • súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený.
  • súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na všetky mnou vyššie vyznačené účely, alebo aj jednotlivo – len na niektorý (é) z nich môžem odvolať zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu zodpovednej osoby prevádzkovateľa [email protected], alebo zaslaním písomného odvolania na adresu sídla prevádzkovateľa: MB Panónska, s. r. o., Panónska cesta 3578/31, 851 04 Bratislava, Slovenská republika;
  • súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na mnou vyššie vyznačené účely môžem jednotlivo odvolať aj kliknutím na možnosť (I) “zrušiť zasielanie newsletterov” – ktorú nájdem na konci mne doručeného e-mailu obsahujúceho newsletter, (II) “zrušiť zasielanie pozvánok” – ktorú nájdem na konci mne doručeného e-mailu obsahujúceho pozvánku, prípadne (III) “nechcem byť viac kontaktovaný za účelom prieskumu spokojnosti”– ktorú nájdem na konci mne doručeného emailu za účelom prieskumu spokojnosti.
  • odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
 • Bol (a) som informovaný (á), že:

  • právnym základom spracúvania mojich osobných údajov je článok 6, odsek 1, písmeno a) GDPR (súhlas).
  • doba uchovávania osobných údajov je 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu, alebo do odvolania súhlasu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
  • k automatizovanému rozhodovaniu, ani profilovaniu (podľa článku 4 odsek 4 a článku 22 ods. 1 a 4 GDPR) nedochádza.
  • príjemcami osobných údajov spracúvaných na vyššie špecifikované účely sú: zamestnanci prevádzkovateľa (v rozsahu v akom je to nevyhnutné na plnenie ich pracovných úloh), poskytovatelia IT služieb a softvérového vybavenia, poskytovateľ webhostingu pre webovú stránku prevádzkovateľa www.mbpanonska.mercedes-benz.sk alebo www.mbpanonska.sk, poskytovateľ služby MailChimp a reklamné a eventové agentúry a telefonické spoločnosti, ktoré pri spracúvaní poskytnutých osobných údajov postupujú výlučne podľa pokynov prevádzkovateľa;
  • spoločnosť The Rocket Science Group LLC, ktorá bola poverená spracúvaním osobných údajov (služba MailChimp, ktorá slúži na spravovanie a zasielanie emailov), má svoje sídlo/vykonáva spracovateľské operácie v USA, t. j. dochádza k prenosu osobných údajov do USA. Spoločnosť The Rocket Science Group LLC sa certifikovala v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu – t. j. podľa rozhodnutia Komisie EÚ je považovaná za spoločnosť poskytujúcu primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Viac informácii nájdem tu: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active. S výnimkou uvedeného prípadu prevádzkovateľ nezamýšľa cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko).
  • V súvislosti so spracúvaním mám nasledovné práva:
   • právo odvolať súhlas (podľa podmienok uvedených v tomto dokumente);
   • právo na prístup k osobným údajom a informáciám podľa čl. 15 GDPR;
   • právo na opravu nesprávnych a/alebo doplnenie neúplných osobných údajov podľa čl. 16 GDPR;
   • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievam, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ma týka, je v rozpore s GDPR; dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/;

    Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov je k dispozícií na stránke úradu: www.dataprotection.gov.sk → Tlačivá a vzory → Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov.

   • právo na obmedzenie spracúvania za podmienok podľa čl. 18 GDPR;
   • právo na vymazanie a zabudnutie za podmienok podľa čl. 17 GDPR;
   • právo na prenosnosť údajov za podmienok podľa čl. 20 GDPR.

 • „Potvrdením vám bude odoslaný email, jeho zaslaním ku nám na mail [email protected] zaevidujeme Váš súhlas.